Roczny Plan Pracy Świetlicy Szkolnej

PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W POLKOWICACH- Rok szkolny 2023 - 2024

CEL GŁÓWNY: Wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny ucznia zgodny z jego predyspozycjami i możliwościami.

CELE I ZADANIA  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNYCH W ŚWIETLICY:

 1. Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu takich jak: uczciwość, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do   pracy zespołowej.
 2. Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi społecznemu: postawy obywatelskiej, patriotycznej, postawy poszanowania tradycji i kultury  własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.
 3. Wspomaganie  pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
 • Zapoznanie się z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach/opiniami poradni pedagogiczno – psychologicznej uczniów uczęszczających na świetlicę szkolną.
 • Indywidualizacja  i dostosowanie odpowiednich form i metod pracy z uczniem.
 • Udzielanie bieżącej pomocy w zakresie pracy z uczniem.
 •  Zaspokajanie potrzeb rozwojowych ucznia w świetlicy.
 • Wspieranie potencjału rozwojowego i stwarzanie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu świetlicy szkolnej.

Dokumentacja pracy:          e – dziennik pracy świetlicy

                                               Roczny plan pracy z podziałem na miesiące

Kształtowanie pozytywnych postaw uczniów

 • Kształtowanie właściwego zachowania się w szkole, miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych.
 •  Wyrabianie szacunku i właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów.
 • Kształtowanie prawidłowych postaw do mienia szkolnego oraz własności prywatnej.
 • Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole.
 • Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie.
 • Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenia sobie z trudnościami.
 • Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów.
 • Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi.
 • Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 • Współpraca z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym.
 • Dbanie o estetykę i porządek w szkole i w świetlicy.

Rozwój intelektualny

 • Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się.
 • Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu.
 • Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci.
 • Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów i innych form edukacyjnych utrwalających logiczne myślenie.
 • Zapewnienie pomocy w odrabianiu zadań oraz zorganizowanie warunków do nauki własnej.

Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć

 • Plastyczno – technicznych  – poznawanie nowych i doskonalenie znanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych.
 • Czytelniczo-medialnych – udział w imprezach organizowanych w szkole, świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych dla dzieci, współpraca z biblioteką szkolną.
 • Tanecznych i umuzykalniających – zabawy rytmiczne i śpiewanie piosenek dziecięcych.
 • Rekreacyjno – zabawowe – szkolne podwórko i boiska sportowe, sala fitness.

Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów i wartości narodowych.

 • Uroczyste obchody rocznic i świąt szkolnych i państwowych.
 • Wykonywanie dekoracji okolicznościowych.
 • Udział w imprezach szkolnych według kalendarza imprez.

Edukacja ekologiczna

 • Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka w środowisko naturalne.
 • Wyrabianie nawyków segregowania śmieci.
 • Podkreślanie ważności udziału w akcjach np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi.

Edukacja prozdrowotna

 • Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (zabawy na placu zabaw oraz boisku szkolnym),
 • Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie, uprawianie sportu),
 • Wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny w związku z występowaniem zwiększonej zachorowalności.
 • Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój dziecka.

Edukacja czytelnicza i medialna

 • Czytanie w celu zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych,
 • Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem,
 • Współpraca z biblioteką szkolną w celu dostosowania tematyki i ciekawości książek do wieku i zainteresowań dzieci.

Promocja postaci Patronki naszej szkoły Marii Skłodowskiej -Curie

 • Organizacja konkursów szkolnych oraz pozaszkolnych związanej z dziedziną naukową patronki lub zbliżoną,
 • Zajęcia przybliżające biografię M. Skłodowskiej –Curie
 • Nauka tekstów piosenki o szkole i patronie.

Organizacja pracy świetlicy szkolnej

 • Zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami bezpieczeństwa,
 • Ustalenie norm i zasad obowiązujących w świetlicy,
 • Integracja zespołu,
 • Poznanie praw i obowiązków dzieci przebywających w świetlicy szkolnej.

 

Plan pracy świetlicy szkolnej zawiera elementy programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne. Tematyka zajęć jest dostosowana do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz zainteresowań i potrzeb dzieci. W ciągu całego roku uczniowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych. Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym.

Uwaga: Treści wynikające z planu pracy i termin ich realizacji w trakcie roku szkolnego mogą ulegać zmianie,  w zależności od zaangażowania, aktywności i inicjatyw uczniów.

Tygodniowe plany pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

Realizacja stałych form pracy w każdym tygodniu: pomoc w odrabianiu zadań domowych, czytanie literatury dziecięcej, zajęcia relaksacyjne, rozwiązywanie zadań logicznych (krzyżówki, łamigłówki), zabawy w gronie koleżanek i kolegów, gry stolikowe i planszowe, zajęcia rekreacyjno – ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu, dekoracja sali i prace porządkowe, rozmowy indywidualne z uczniami.

Miesiąc

Temat tygodnia

Sposób realizacji

WRZESIEŃ

Witamy nowy rok szkolny w świetlicy

04 – 08.09.2023 r.

 • Dzień adaptacyjny dla kl. 1 ( sierpień)-warsztaty , poczęstunek
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Powitanie w świetlicy.
 • Zasady zachowania się w sali świetlicowej, stołówce szkolnej, szatni, toalecie i na placu zabaw oraz boisku szkolnym.
 • Omówienie regulaminu świetlicy szkolnej oraz zasad bezpieczeństwa.
 • Zapoznanie z zasadami BHP.
 • Wzajemna prezentacja dzieci oraz wychowawców.
 • Zapoznanie pierwszaków z nowym miejscem jakim jest świetlica szkolna.
 • Integracja zespołu świetlicowego. Zabawy integrujące grupę ,,Poznajmy się”
 • Pogadanka na temat poszanowania sprzętu, gier i zabawek w sali świetlicowej.
 • Dekoracja uroczystego apelu na początek roku szkolnego 2023/2024.
 • DEKORACJA  Z OKAZJI ROZPOCZECIA ROKU SZKOLNEGO - Akademia
 • ZAKOŃCZENIE SZKOLNEGO KONKURSU ,,SELFIE Z WAKACYJNĄ KSIĄŻKĄ”- B. Gawlak - Pokrywka
 • PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU ,,Planszowa świetlica”- ZAJĘCIA EDUKACYJNE W GRUPACH
 • REALIZACJĄ PROJEKTU „LEADER 100”KOMPETENCJĄ STAŁĄ, REALIZOWANĄ PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY JEST „NAUKA”- miesiąc  tematyczny

Nasze wakacyjne pamiątki

11.09 – 15.09.2023 r.

 • Swobodne wypowiedzi uczniów na temat ,,Jak spędziłem wakacje?”.
 • Plecak pełen wspomnień – prezentacja pamiątek z podróży i wyjazdów.
 • Rozmowy o sposobach spędzania czasu wolnego.
 • Rysowanie kredkami pracy pt. ,,Scenki z minionego lata”.
 • Zapoznanie z mapą Polski – wyszukiwanie miejsc wyjazdów, wycieczek.
 • Zabawy słowne – rebusy, zagadki i krzyżówki zgodne z tematem tygodnia.
 • Zabawy z elementami ruchu na boisku szkolnym.
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia ,,Ekologiczne obrazy”.
 • Słuchanie piosenek i zabawy rytmiczne.
 •  Dbamy o rabatę kwiatową.

Bezpieczeństwo w szkole, na drogach i ulicach

18.09– 22.09.2023 r.

 • Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania w szkole, w świetlicy, w stołówce szkolnej, w szatni, w toalecie, na podwórku.
 • Opracowanie kodeksu zachowania w świetlicy.
 • Zapoznanie się zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach.
 • Rozmowa na temat znaków drogowych na podstawie prezentacji multimedialnej.
 • Zabawa ,,Czy znasz te znaki?” – rozpoznawanie znaków drogowych.
 • Praca plastyczno – techniczna pt. Znaki drogowe.
 • Poznanie i nauka wiersza pt. ,,Światła na skrzyżowaniu” W. Fabera.
 • Zabawa ruchowa ,,Sygnalizacja świetlna”.
 • Odblask – ważny element przy tornistrze.
 • ,,Jestem widoczny na drodze” – projekcja filmu edukacyjnego.
 • ,,Malujemy beton kredą” – zabawy na powietrzu

Jesień kolorami się mieni

25.09– 29.09.2023 r.

 • Ozdabiamy świetlicę – wykonanie jesiennych dekoracji sali.
 • Zmiany w przyrodzie jesienią. Określenie charakterystycznych cech jesieni. Wypowiedzi na temat piękna polskiej jesieni na podstawie wiersza ,,Jesienna pogoda” J. Kulmowej.
 • Jesienne skarby – oglądanie zgromadzonych liści, szyszek, jarzębiny i kasztanów.
 • Kolory jesiennych liści. Układanie kompozycji z materiałów przyrodniczych.
 • Praca plastyczna ,Pani Jesień” – kolaż z różnych materiałów.
 • Nauka piosenki pt. ,,Idzie lasem Pani Jesień”. Zabawy ruchowe przy muzyce.
 • Zabawy z przyborami na podwórku szkolnym. Zabawa orientacyjna ,,Wiatr i liście”
 • Gry i zabawy na powietrzu
 • DZIEŃ DRZEWA – ELEMENTY DEKORACJI PROMOCJA SZKOŁY – wychowawcy świetlicy
 • DZIEŃ CHŁOPAKA 29.09.2023 R.- OSOBA ODPOWIEDZIALNA MARTA KRZYSTYNIAK, wychowawcy świetlicy.

PAŹDZIERNIK

Zwierzęta Naszymi przyjaciółmi

02.10 – 06.10.2023 r.

 • Światowy Dzień Zwierząt – 4 października. Światowa Deklaracja Praw Zwierząt.
 • Rozmowa z dziećmi: jak być dobrym przyjacielem zwierząt, jak dbać o zwierzęta, zwrócenie uwagi na zwierzęta,

które są krzywdzone.

 • Cechy i obowiązki dobrego opiekuna zwierząt
 • Zwierzęta, które znamy – rozwiązywanie zagadek i rebusów.
 • Nasi ulubieńcy, jakie zwierzątko najczęściej hodujemy w domu? – swobodne wypowiedzi dzieci. Słuchanie piosenki ,,Puszek okruszek”.
 • Mój przyjaciel – wykonanie portretu ulubionego zwierzątka.
 • Zwierzęta egzotyczne – praca z atlasem, oglądanie ilustracji zwierząt.
 • Schroniska dla zwierząt – jak pomagamy zwierzętom?
 • Zagadki, piosenki i ciekawostki o zwierzętach.
 • MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE – A. LECH, M.SOCHA, I.ŁĘCKA , M.KRZYSTYNIAK (CYKLICZNE ZAJĘCIA  ROK SZKOLNY 2023/2024)

PAŹDZIERNIK

Dzień Edukacji Narodowej – święto całej społeczności szkolnej

09.10 – 12.10.2023 r.

 • Dzień Edukacji Narodowej  kto obchodzi to święto? Utrwalenie wiadomości dotyczących Święta Edukacji Narodowej.
 • Zapoznanie dzieci z pracą nauczyciela oraz innych pracowników szkoły.
 • Wdrażanie do okazywania życzliwości i szacunku wobec nauczycieli oraz innych pracowników szkoły i osób dorosłych.
 • Konkurs świetlicowy z okazji DEN portret  ,,Pracownik szkoły „
 • Układanie rymowanek o nauczycielach, zagadki i rebusy o szkole.
 • Wiersz Cz. Janczarskiego pt. ,,Słowa dla naszej Pani” – rysowanie portretu swojej wychowawczyni.
 • Laurka dla mojego nauczyciela – technika dowolna. Omówienie sposobu pisania życzeń.
 • Październikowe spacery w okolicy naszej szkoły.

Jesień  w słoiku zamknięta, czyli dary jesieni

16.10 – 20.10.2023 r.

 • Dary jesieni z pola, lasu, sadu i ogrodu – słuchanie piosenki ,,Przyszła jesień z pełnym koszem”,
 • Witaminki z sadów i ogrodów – pogadanka na temat darów jesieni oraz sposobów ich przechowywania.
 • Jesienne warzywa i owoce – źródło witamin. Przypomnienie zasad zdrowego odżywiania.
 • Podkreślenie konieczności mycia warzyw i owoców oraz zachęcenie do ich spożywania.
 • Jesienne przetwory – rozmowa na temat wiersza M. Strzałkowskiej
 • Dary lasu, sadu i ogrodu – zagadki.
 • Grzyby trujące i jadalne, oglądanie atlasów grzybów – pogadanka. Rozpoznajemy grzyby jadalne i trujące.
 • Jakie zwierzęta gromadzą zapasy na zimę? Zwierzęta i ptaki szykują się do zimy.
 • Jesienne kwiaty – prace przestrzenne z papieru i bibuły.
 • ,,Jesienne warzywa i owoce” – praca plastyczna.
 • ,,Jesienne liście” – obraz.
 • ,,MALI NAUKOWCY W LABORATORIUM MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE” -  DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY W GRUPACH- NAUCZYCIELE ŚWIETLIC,
 • KONKURS ŚWIETLICOWY – DLA GRUP ŚWIETLICOWYCH Z OKAZJI DEN – „ZNAM NAUCZYCIELI ŚWIETLICY, ZNAM PRACOWNIKA SZKOŁY” - OSOBA ODPOWIEDZIALNA: M. SOCHA.
 • KLASA W TERENIE – OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY (INNOWACJA) – A. LECH ( CYKL ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024)

PAŹDZIERNIK

,,Bez złości mamy więcej radości”

Ku pamięci tych co odeszli

23.10-31.10.2023

 • Uczymy się żyć w przyjaźni, wyjaśnienie pojęcia przyjaciel.
 • Wysłuchanie opowiadań G. Kasdepke pt. ,,Nie rób drugiemu – co Tobie niemiłe”.
 • Jak poradzić sobie z własnym gniewem? – swobodne wypowiedzi dzieci. Opanowanie agresji ,,Karta radości”.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji – scenki drama.
 • Dlaczego warto być miłym? – burza mózgów. Zapoznanie z treścią piosenki ,,Jak to miło miłym być”. Rozmowa na temat znaczenia takich słów jak: dzień dobry, dziękuję, proszę i przepraszam. Wykonanie plakatów życzliwości.
 • Uczymy się przepraszać i przyznawać do błędów.
 • Pomoc koleżeńska – dyskusja o cechach dobrego kolegi/ koleżanki.
 • Tworzenie definicji zwrotów: zasady, reguły, dobre maniery, kultura osobista.
 • Pogadanka na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętem Zmarłych.
 • Moi bliscy, którzy odeszli – swobodne wypowiedzi uczniów.
 • Zasady zachowania się na cmentarzu oraz w miejscach pamięci.
 • Jak święto zmarłych obchodzone jest w innych krajach.
 • Wykonanie zniczy – technika dowolna.
 • Wykonanie dekoracji (stroika na cmentarz) do nieznanego grobu.

LISTOPAD

Nasz kraj Polska – Narodowe Święto Niepodległości

06.11 – 10.11.2023 r.

 • Rozmowy na temat Święta Niepodległości.
 • Zapoznanie z symbolami narodowymi.
 • Wykonanie flag, orzełków na czerwonym tle (godła), kotylionów, wysłuchanie hymnu.
 • Rozmowa na temat tekstu hymnu.
 • Rozwiązywanie zgadywanek dotyczących symboli narodowych.
 • Wysłuchanie wiersz ,,Barwy ojczyste”  Cz. Janczarskiego.
 • Zapoznanie z mapą Polski (stolica, największe rzeki, góry, morze, województwa, miasta.
 • Nauka wybranej pieśni patriotycznej

LISTOPAD

,,Jesienna Szaruga” czy ,,Złota Polska Jesień”

13.11 – 17.11.2023 r.

 • Dzień Tolerancji (16 XI) – rozmowa na temat różnic między ludźmi.
 • Listopadowa pogoda – obserwacja pogody za oknem, rozmowa na temat zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Wyjaśnienie pojęcia ,,jesienna szaruga” i ,,Złota Polska Jesień”.
 • Atlas drzew polskich – zaznajomienie się z rodzajami drzew występującymi w Polsce.
 • Kolorowe liście – praca plastyczna – wycinanie kształtów liści różnych drzew.
 • Wysłuchanie wiersza ,,Jak nie kochać jesieni” Tadeusza Wywrockiego – rozmowa na temat treści wiersza, wykonanie ilustracji do tekstu wiersza.

Dzień Pluszowego Misia,

20.11 – 24.11.2023 r.

 • Wypowiedzi dzieci na temat ich ulubionych zabawek.
 • Zabawki w domu i w świetlicy – utrzymanie porządku w miejscu zabawy, ponoszenie

odpowiedzialności za wspólną własność.

 • ,,Moja ulubiona maskotka” – praca plastyczna.
 • Czytanie wybranych fragmentów opowiadania Kubusia Puchatka A. Milne. Bajkoterapia.
 • ,,Znane misie świata „– omówienie i prezentacja.
 • Tworzymy przestrzennego misia – papieroplastyka, koraliki, plastelina.
 • DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA,, MISIE IDĄ DO SZKOŁY„ – organizacja wystawy szkolnej pluszak-ów naszych uczniów–

osoba odpowiedzialna - Izabela Łęcka

 • OGŁOSZENIE SZKOLNEGO KONKURSU FILMOWEGO ,,M. SKŁODOWSKA – CURIE- EKSPERYMENTY” – Nagranie filmiku dziecka z rodzicem w trakcie  wykonania eksperymentu  - osoba odpowiedzialna: M. Krzystyniak.
 •  OGŁOSZENIE SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO dla rodziców, dziadków i dzieci „  Fluorescencyjne gwiazdy choinkowe  ” - osoba odpowiedzialna: B. Gawlak-Pokrywka.
 • MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE – A. LECH, M.SOCHA, I.ŁĘCKA, M.KRZYSTYNIAK

GRUDZIEŃ

Dbamy o zdrowie przed chłodami

Andrzejkowe zabawy

27.11 – 01.12.2023 r.

 • Zalety aktywności fizycznej – burza mózgów.
 • Ruch to zdrowie – Wykonanie plakatu promującego zdrowy styl życia.
 • Poznajemy dyscypliny sportowe. Jaki sport lubię najbardziej? – pogadanka.
 • Krzyżówki, rebusy, zagadki o tematyce sportowej.
 • Spacery i gry zespołowe na świeżym powietrzu, zawody sportowe na sali fitness.
 • Kalambury – odgadywanie nazw dyscyplin sportowych.
 • Potrzeba dbania o zdrowie, właściwe odżywianie, ruch, higienę osobistą i bezpieczeństwo.
 • Pogadanka pielęgniarki szkolnej  na temat zdrowia.
 • . Jakie znamy zwyczaje i tradycje andrzejkowe? – opowiadanie i dyskusja.
 • ,,Zaczarowany klucz” – praca plastyczna – odwzorowanie, wycinanie i ozdabianie klucza ze sztywnego kartonu.
 • ZAKOŃCZENIE SZKOLNEGO KONKURSU FILMOWEGO ,,M. SKŁODOWSKA – CURIE- EKSPERYMENTY” – Nagranie filmiku dziecka z rodzicem w trakcie  wykonania eksperymentu  osoba odpowiedzialna M. Krzystyniak.
 • ZAKOŃCZENIE SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO dla rodziców, dziadków i dzieci „Fluorescencyjne gwiazdy choinkowe  ” - osoba odpowiedzialna: B. Gawlak – Pokrywka.
 • DEKORUJEMY SZKOLNĄ CHOINKĘ osoby odpowiedzialne: wychowawcy świetlicy, konserwator, porządkowe.

GRUDZIEŃ

,, Barbórka”

,,Mikołaj istnieje ”

04.12 – 08.12.2023 r.

 • Rozmowa na temat pracy górników Polskiej Miedzi – kształtowanie postawy szacunku wobec pracy.
 • Wykonanie czapek górniczych.
 • Portret św. Mikołaja – praca plastyczna.
 • Akcja ,,I Ty możesz zostać świętym Mikołajem” – dlaczego warto być bezinteresownym.
 • Nauka piosenki M. Jeżowskiej pt. ,,Kochany Panie Mikołaju”.
 • Kim. był św. Mikołaj? – poznajemy żywot biskupa z Turcji – zwrócenie uwagi na dobroć i serdeczność postaci.
 • Worek św. Mikołaja – moje wymarzone prezenty – praca plastyczna.
 • Wyjaśnienie tradycji św. Mikołaja. Wyszukiwanie w literaturze dla dzieci pochodzenia św. Mikołaja.
 • Czytanie legendy o św. Mikołaju – kształtowanie umiejętnego słuchania i wyciąganie informacji zawartych w tekście
 • KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY – kiermasz w formie stacjonarnej ,prezentacja on-line-  sprzedaż ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów, osoba odpowiedzialna: wychowawcy świetlicy.
 • MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE – A. LECH, M.SOCHA, I.ŁĘCKA, M.KRZYSTYNIAK

Magia Świąt Bożego Narodzenia

11.12 – 15.12.2023 r.

 • Kultywowanie tradycji obchodów Świąt Bożego Narodzenia – utrwalenie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.
 • Tradycje i zwyczaje świąteczne w Polsce. Poznanie różnych tradycji i zwyczajów świątecznych w Polsce (ubieranie choinki, sianko pod obrusem, wolne miejsce przy stole, potrawy wigilijne).
 • ,,Wigilijne menu” – przeglądanie książek kucharskich, układanki, zagadki.
 • ,,Opowieść wigilijna” – projekcja filmu edukacyjnego.
 • Słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek.
 • ,,Przy wigilijnym stole” – składanie życzeń i wspólne śpiewanie kolęd. Poznanie historii powstania kolędy ,,Cicha noc”.
 • Wspólne redagowanie i zapisywanie życzeń.
 • Nauka piosenki ,,Kolęda” – podkreślenie nastroju świątecznego.

GRUDZIEŃ

Anioły…

18.12 – 22.12.2023 r.

 • ,,Anielskie dekoracje” – wykonanie ozdób choinkowych, kartek i dekoracji świątecznych.
 • ,,Noc  dobrych życzeń” – czytanie wybranych opowiadań wigilijnych.
 • ,,Dziewczynka z zapałkami” – czytanie baśni. Rozmowa na temat przesłania baśni, uczuć związanych ze świętami i zwyczajami panującymi w domach.
 • Zimowe zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • Słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek.

Nowy Rok – co nam przyniesie?

Karnawał

02.01 – 05.01.2024 r.

 • Swobodne wypowiedzi na temat jak spędziliśmy święta i witaliśmy Nowy Rok.
 • Jakie mamy plany i marzenia noworoczne, różne rodzaje kalendarzy, losowanie noworocznych postanowień.
 • Jak wygląda nowy rok? – praca plastyczna wykonana dowolną techniką.
 • Rozwiązywanie rebusów. Zapoznanie z przysłowiami o Nowym Roku.
 • Śpiewanie piosenek o tematyce zimowej.
 • Czytanie baśni H. Ch. Andersena „O 12 miesiącach”.
 • Rysowanie elementów symbolizujących 12 miesięcy.
 • Doskonalenie znajomości nazw: pór roku, miesięcy oaz dni tygodnia.
 • Pogadanka: „Co zrobić, aby być lepszym w Nowym Roku?”.
 • Wyjaśnienie pojęcia karnawału i zapoznanie dzieci z tradycją zabaw karnawałowych.
 • Jak dawniej odbywały się zabawy karnawałowe – pogadanka.
 • Wykonanie czapeczek karnawałowych z kolorowego papieru.
 • Przygotowanie  kotylionów karnawałowych.
 • Prezentacja multimedialna ,, Karnawał na świecie”
 • Zabawy taneczne przy muzyce z wykorzystaniem chusty KLANZA.

FERIE 15.01-28.01. 2024 r.

STYCZEŃ

Krainy Wiecznego Śniegu.

Bezpieczeństwo w Internecie

29.01 – 02.02.2024 r.

 • Wspólne czytanie fragmentów książki ,,Anaruk chłopiec z Grenlandii” Cz. Centkiewicza.
 • Quiz dotyczący książki Cz. Centkiewicza ,,Anaruk chłopiec z Grenlandii”.
 • Zwierzęta z Antarktydy – praca plastyczna – wyklejanie bibułą/ watą.
 • Budowanie igloo ze sztucznego śniegu/ plasteliny lub na świeżym powietrzu.
 • Kraina Wiecznego Śniegu – rozwiązywanie krzyżówek tematycznych.
 • Zimowy pejzaż – praca plastyczna z wykorzystaniem pasty do zębów.
 • Skojarzenia ze słowem ,,Internet” – burza mózgów.
 • Możliwości korzystania z Internetu oraz bezpieczny Internet – pogadanka.
 • Zasady bezpieczeństwa w Internecie – wspólne stworzenie dekalogu.
 • ,,Gdzie jest wiecznie zima? – praca z globusem i mapą.
 • MARIA SKŁODOWSKA – CURIE  PRZEŁOMOWĄ KOBIETĄ NAUKI –  GRUPY ŚWIETLICOWE TWORZĄ Lapbooki
 • MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE – A. LECH, M.SOCHA, I.ŁĘCKA, M.KRZYSTYNIAK

Tydzień o dobrym wychowaniu

05.02 – 09.02.2024 r.

 • Zwroty grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam. Zabawy ułatwiające nawyk stosowania zwrotów grzecznościowych.
 • Pogadanka na temat kultury osobistej w szkole i poza nią. Omawianie wybranych sytuacji z życia codziennego i związanych z nimi zachowań.
 • Wdrażanie do właściwych postaw związanych z kulturą bycia  - zasady uprzejmości i życzliwości wobec innych.
 • Savoir vivre – co oznacza – rozmowa kierowana. Czytanie fragmentów książki ,,Bon czy ton. Savoir vivre”. Ilustracje rysunkowe do książki.

.

Dzień okazywania uczuć

Święto św. Walentego

12.02-16.02. 2024 r.

 • Zapoznanie z historią św. Walentego.
 • Przygotowanie serduszek dla przyjaciela/przyjaciółki z masy solnej.
 • Sposoby okazywania uczuć. Cechy dobrego kolegi/koleżanki.
 • Mój najlepszy przyjaciel-opisujemy przyjaciół.
 • Nauka piosenki pt. „Przyjaciel wie” K. Antkowiaka.
 • Przygotowanie niespodzianki w postaci kartki walentynkowej dla bliskiej koleżanki/kolegi.
 • Kalambury-zagadki tematyczne.
 • Wędrująca rękawiczka-zabawy ruchowe.
 • Zabawy na śniegu, zabawy na multimedialnej podłodze.

LUTY          

Moje  emocje – jak sobie z nimi radzić?

19.02 – 23.02.2024 r.

 • Co znaczy ,,czuć emocje”? Jakie mogą być emocje? Co powoduje, że przeżywamy jakieś emocje? Jak poznajemy po sobie i innych, że przeżywamy jakieś emocje? Czy emocje są potrzebne? Czy nasze emocje mogą mieć wpływ na innych? Jak sobie z nimi radzić? – rozmowa kierowana na temat emocji i uczuć, przygotowanie dzieci do rozpoznawania i nazywania emocji swoich oraz innych osób.
 • ,,Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” – przyswojenie wiedzy na temat rozwiązywania konfliktów oraz wypracowanie przez uczniów zasad postępowania w sytuacji sporu.
 • Ukazywanie emocji, sposoby zachowywania się w sytuacjach konfliktowych – zabawy integracyjne i scenki dramy.
 • ,,Cztery pory roku Vivaldiego” – ukazywanie emocji towarzyszących podczas słuchania muzyki klasycznej oraz przeniesienie ich na kartkę papieru.
 • ,,Mimika twarzy” – wykonanie pracy plastycznej z elementami wymiennymi – ukazywanie emocji.

 • MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE – A. LECH, M.SOCHA, I.ŁĘCKA, M.KRZYSTYNIAK

MARZEC

Dzień Kobiet dawniej
i dziś.

04.03 – 08.03.2024 r.

 • Przedstawienie sylwetek znanych kobiet w Polsce (O. Tokarczuk, W. Szymborska, M. Skłodowska – Curie).
 • Historia Dnia Kobiet od 1910 r. – rozmowa kierowana
 • Zawody wykonywane przez kobiety – rozmowa kierowana.
 • Wykonanie kwiatów techniką orgiami – zajęcia plastyczne.
 • Wykonanie laurki z użyciem nakrętek i rurek plastikowych – praca plastyczna.
 • Czytanie wiersza ,,Wiersz na Dzień Kobiet” – L. Kern.
 • Jak napisać życzenia?
 • ,,Być kobietą,  być kobietą” – zabawy ruchowe przy muzyce.

MARZEC

Przyroda budzi się do życia – wiosna

11.03 – 15.03.2024 r.

 • Kiedy przychodzi kalendarzowa wiosna? – rozmowy z dziećmi na temat wiosny.
 • Zapoznanie z wierszem E. Szelburg – Zarembiny ,,Wiosna idzie”.
 • Ludowe przysłowia wiosenne. Odczytanie i próba interpretacji w grupie.
 • Rozwiązywanie zagadek o wiośnie.
 • Wiosenne kwiaty – wykonanie kwiatów z bibuły – dekoracja szkoły.
 • Wykonanie pracy plastycznej ,,Nadchodzi wiosna”.
 • Marzanna – zapoznanie dzieci z przyjętymi zwyczajami i ciekawostkami.
 • ,, KIERMASZ WIELKANOCNY”  STACJONARNY LUB INTERNETOWY OSOBA ODPOWIEDZIALNA: WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
 • KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI KLAS I-III „MÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI” OSOBA ODPOWIEDZIALNA IZABELA ŁĘCKA
 • DZIEŃ NASZYCH PAŃ-  IMPREZA SZKOLNA OSOBY ODPOWIEDZIALNE: A. LECH I WYCHOWAWCY ŚWIETLICY 
 • MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE – A. LECH, M.SOCHA, I.ŁĘCKA M.KRZYSTYNIAK

MARZEC

Bajki i wiersze Jana Brzechwy

18.03 – 22.03.2024 r.

 • Poznanie fragmentów biografii Jana Brzechwy oraz jego książek.
 • Czytanie bajek i zapoznanie dzieci z wybranymi utworami J. Brzechwy.
 • Wykonanie kukiełek do wiersza ,,Na straganie” –  przedstawienie z podziałem na role.
 • Rozmowa na temat twórczości J. Brzechwy – swobodne wypowiedzi.
 • Zabawa w kalambury ,,Zgadnij jaką postacią jestem?”.
 • Quiz wiedzy o bajkach i wierszach J. Brzechwy.
 • Spacer wiosenny – szukanie bazi.

,,Śmiech to zdrowie” oraz inne zasady zdrowego odżywiania  25.03 – 27.03.2024 r.

 • Rozwiązywanie quizów i zagadek o zdrowiu.
 • Znaczenie humoru w życiu codziennym – burza mózgów.
 • Przysłowia związane z tematyką zajęć.
 • Prima Aprilis – święto żartów i dowcipów – rozmowa kierowana.
 • Zabawa ,,Lampa, noc, podłoga”.
 • Zabawa z kubkami ,,Zgadnij gdzie jest ukryty przedmiot”.
 • ,,Uśmiech dla Ciebie” – wykonanie zawieszki dla kolegi/ koleżanki/ rodzica.
 • Ćwiczenia dramowe, np. na pokazywanie radości.
 • ,,Piramida zdrowia” – tworzenie plakatu.
 • Ruch to zdrowie – ćwiczenia gimnastyczne.
 • TURNIEJ WIEDZY O ZDROWYM ODŻYWIANIU DLA KLAS III, osoba odpowiedzialna: osoby odpowiedzialne: A Lech z wychowawcami

KWIECIEŃ

Znane wiersze, baśnie
i bajki.

03.04 – 05.04.2024 r.

 • Głośne czytanie wierszy J. Tuwima, np. ,,Lokomotywa”, ,,Ptasie radio”.
 • Czytanie wierszy M. Konopnickiej, np. ,,A jak poszedł król na wojnę” , ,,Bocian”.
 • Samodzielne tworzenie krótkich wierszyków z rymem.
 • Czytanie wybranych baśni H. Ch. Andersena, Braci Grimm. Ilustracje rysunkowe utworów.
 • Morał w bajkach – wypowiedzi na podstawie obejrzanej baśni pt. ,,Brzydkie Kaczątko”.
 • ,,Świat na opak” – praca plastyczna.
 • Bajkoterapia – czytanie wybranej baśni.
 • „DZIECI CZYTAJĄ DZIECIOM…” – INICJATYWA CZYTELNICZA – CZYTANIE UCZNIÓW  SP4 W PRZEDSZKOLU  - OSOBY ODPOWIEDZIALNE: WYCHOWAWCY ŚWIETLICY- M. KRZYSTYNIAK
 • MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE – A. LECH, M.SOCHA, I.ŁĘCKA M.KRZYSTYNIAK

Radosne Święta Wielkanocne

08.04 – 12.04.2024 r.

 • Zapoznanie z tradycjami i obrzędami Świąt Wielkanocnych – pogadanka
  o dawnych i obecnych tradycjach wielkanocnych, poznanie symboliki koszyka wielkanocnego.
 • Redagowanie i projektowanie kartki świątecznej – praca plastyczna
  z wykorzystaniem różnych materiałów.
 • Na wielkanocnym stole – potrawy w naszych domach – papieroplastyka – zdjęcia potraw.
 • Praca plastyczna nawiązująca do Świąt Wielkanocnych ,,Ozdoby na stół wielkanocny”,
 • Quizy, zagadki i ciekawostki wiosenno – wielkanocne.
 • Wykonanie dekoracji wielkanocnych do wystroju świetlicy i szkoły.
 • ,,Świąteczny zwierzyniec” – kurczaczki, baranki i zajączki z masy solnej.
 • Zabawy na świeżym powietrzu.

KWIECIEŃ

Ziemia – nasz wspólny dom

15.04 – 19.04.2024 r.

 • Dbamy o naszą planetę – zwiększenie świadomości i wiedzy uczniów na temat konieczności ochrony i dbania
  o Ziemię.
 • ,,Dobre rady na odpady” – rozmowa kierowana na temat segregowania odpadów oraz recyklingu.
 • ,,Dekalog ekologa” – redagowanie przykazań związanych z dbaniem o przyrodę. Uwrażliwiania uczniów na piękno przyrody.
 • Wykorzystanie różnorodnych odpadów i surowców wtórnych do tworzenia nowych, pomysłowych prac plastycznych.
 • ,,Nie ma życia bez wody” – poszerzanie wiedzy o wodzie, jej stanach skupienia, występowaniu na Ziemi oraz przydatności, wdrażanie uczniów do rozumienia potrzeby oszczędzania wody.
 • Planety Układu Słonecznego – projekcja filmu.

Witaj maju!

22.04 – 26.04.2024 r.

 • Rozmowa na temat świąt narodowych: 1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Święto Flagi.
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 – ego Maja – zajęcia tematyczne.
 • Symbole narodowe – rozmowa kierowana na podstawie prezentacji multimedialnej.
 • Kotylion – wykonany z papieru – praca plastyczna.
 • Wykonanie flagi narodowej – nauka tekstu hymnu Polski.
 • Gołąb – symbol pokoju – praca plastyczna (gołąb Picassa).
 • Słuchanie piosenek patriotycznych.
 • Bezpieczne gry i zabawy na podwórku szkolnym.

MAJ

Obywatele Unii Europejskiej

06.05 – 10.05.2024 r.

 • Zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami związanymi z Unią Europejską, czym ona jest, które państwa wchodzą w jej skład, jakie są jej symbole i waluta.
 • Wskazanie na mapie Polski i jej sąsiadów.
 • Flagi UE – kolorowanki, łamigłówki, quizy i zagadki.
 • Symbole unijne – hymn, flaga, waluta, maskotka. Omówienie oraz odsłuchanie hymnu.
 • Maskotka UE – Syriusz – praca plastyczna.
 • Gry planszowe - ,,Kraje Unii Europejskiej” – zajęcia w grupach.

MEMORY POLSKO – NIEMIECKIE – POZNAJEMY PODSTAWOWE SŁÓWKA I ZWROTY – wykonanie elementów edukacyjnych do zabawy , zabawa w grupach. Projekt Polsko-Niemiecki

Rodzice i my. Międzynarodowy Dzień Rodziny

13.05 – 17.05.2024 r.

 • Pogłębianie szacunku dla rodziców i osób starszych, kształtowanie uczucia miłości i akceptacji – rozmowa kierowana.
 • Rozmowa na temat zawodu wykonywanego przez rodziców.
 • Nauka piosenek i wierszyków dla rodziców.
 • Jak mogę pomóc mamie i tacie w codziennych obowiązkach? – burza mózgów.
 • Gry i zabawy na świeżym powietrzu: zbijak, piłka parzy, kolory, berek.

Kwitnący maj

20.05 – 24.05.2024 r.

 • Wypowiedzi uczniów na temat spostrzeżeń związanych ze zmianą przyrody
  w miesiącu maju.
 • Majowe kwiaty. Poznajemy nazwy kwiatów i roślin zielonych w naszej okolicy – burza mózgów.
 • Kwitnące konwalie, narcyzy, szafirki, tulipany – praca plastyczna.
 • Zaprzyjaźnieni z rowerem i plecakiem – majowe i wyprawy – pogadanka.
 •  Piknik w plenerze – zabawy na świeżym powietrzu z elementami pikniku.
 • Relaksacja przy dźwiękach natury.
 • Drzewa i kwiaty wokół nas – spacer po parku.

MAJ

Dzień Matki, Dzień Taty

Międzynarodowy Dzień Dziecka

27.05 – 31.05.2024 r.

 • Wspólne wykonanie dekoracji ,,Kwiaty dla mamy i taty”.
 • Czytanie wierszy i opowiadań poświęconych mamie i tacie.
 • Portret mojej mamy, portret mojego taty – twórcza praca plastyczna.
 • Wykonanie upominku dla mamy i taty – laurka i kolorowe serduszka – według pomysłów dzieci.
 • Słuchanie piosenek o mamie i tacie.
 • ,,Mój wymarzony Dzień Dziecka” – wymiana myśli na temat form spędzania Dnia Dziecka.
 • Projekt plakatu z okazji Dnia Dziecka.
 • ,,Wszystkie dzieci nasze są” – nauka piosenki.
 • Konwencja Praw Dziecka – co to jest, dlaczego została uchwalona? – pogadanka.
 • Bajki z różnych stron świata – zajęcia czytelnicze.

Moje zainteresowania

03.06 – 07.06.2024 r.

 • Pogadanka pt. ,,Czym jest hobby?”, ,,Czy każdy człowiek ma hobby?”.
 • Oglądanie zdjęć, albumów, kolekcji przyniesionych przez dzieci.
 • Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich zainteresowań i form spędzania czasu wolnego.
 • Jak pogodzić hobby z obowiązkiem szkolnym? – rozmowa kierowana.
 • ,,Moje hobby” – wykonanie pracy plastyczno – technicznej.
 • ,,Dlaczego warto aktywnie spędzać czas wolny?” – dyskusja.
 • Zainteresowania czytelnicze, plastyczne, muzyczne, sportowe – prezentacja talentów uczniów.
 • Oglądanie filmów edukacyjnych rozwijających wiedzę i umiejętności dzieci.
 • Zabawy przy muzyce.
 • Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i innych zadań logicznych.
 • Zabawy na szkolnym placu zabaw.
 • MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE – A. LECH, M.SOCHA, I.ŁĘCKA M.KRZYSTYNIAK,

CZERWIEC

Podróże kształcą

10.06 – 14.06.2024 r.

 • Ciekawe miejsca w Polsce i za granicą – poznanie ciekawych regionów Polski
  i świata.
 • Podróż moich marzeń, poznanie najważniejszych zabytków i miejsc, które warto zobaczyć.
 • Moje podróże po świecie z rodzicami – wypowiedzi z dziećmi.
 • Wakacje w górach – pogadanka na temat charakterystycznych cech górskiego krajobrazu (najważniejsze szczyty, roślinność, zwierzęta).
 • Oglądanie materiałów  przedstawiających góry, morze, doliny, rzeki.
 • Wakacje nad morzem lub jeziorem. Pogadanka na temat spędzania czasu nad morzem lub jeziorem.
 • ,,Nadmorska plaża” – wykonanie pracy plastycznej – technika dowolna.
 • Wykonanie słoika z kolorowym piaskiem.

Bezpieczeństwo podczas wakacji

17.06 – 21.06.202 r.

 • Odpowiednie zachowania na obozach, koloniach i wyjazdach – rozmowa kierowana.
 • Zasady bezpiecznego przebywania w domu i poza domem – burza mózgów.
 • Wakacyjne rady i przestrogi – wypowiedzi dzieci.
 • Korzystamy z ważnych telefonów w sytuacja zagrażających zdrowiu lub życiu, przypominamy numery alarmowe 999, 998, 997, 112
 • Jak zachowywać się w podróży, na dworcu, w pociągu, samolocie – wypowiedzi dzieci.
 • Pakujemy wakacyjny plecak – co jest niezbędne w podróży? – rozmowa kierowana.
 • ,,Mój wakacyjny plecak” – praca plastyczna.
 • Spacery po parku – gry i zabawy w plenerze.
 • Malowanie kredą na szkolnym podwórku – kolory lata.
 • MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE – A. LECH, M.SOCHA, I.ŁĘCKA M.KRZYSTYNIAK

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: