Pedagog

Pedagog szkolny to osoba, która w szkole uzupełnia, pogłębia i rozszerza działalność wychowawczą prowadzoną przez nauczycieli.

Pedagog szkolny: mgr Magdalena Łabuda

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO, GDY:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • Masz problemy rodzinne
 • Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • Chciałbyś pomóc innym, lecz nie wiesz, w jaki sposób
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.
 • Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
  i młodzieży
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
  i pozaszkolnym uczniów
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji uzdolnień uczniów
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci objętych kształceniem specjalnym
 • udzielanie uczniom, rodzicom, nauczycielom porad i konsultacji

*Obowiązującą zasadą jest poufność i dyskrecja z wyjątkiem sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: