Skład Rady Rodziców

Dnia 28 września 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Rady Rodziców zwołane przez Panią Dyrektor SP4. Obecni na zebraniu przedstawiciele Rady Rodziców zapoznali się założeniami Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i wysłuchali sprawozdanie z działalności RR za miniony rok. Walne Zgromadzenie Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach przyjęło sprawozdanie z działalności, w tym finansowej. W wyniku tegorocznych wyborów ukonstytuowało się nowe Prezydium RR w składzie:


Ewa Słotwińska – Przewodniczący;

Justyna Wojdyło – Zastępca;

Paulina Makieła – Skarbnik;

Edyta Mroczko – Sekretarz;

Bartosz Stachowski - Członek;

Mariusz Opalski – Członek.

 

W tym dniu podjęliśmy uchwałę w sprawie składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024. Wynosić ona będzie:

  • 50 zł na dziecko.

 

Zdecydowano, że tak jak w roku ubiegłym składka zbierana będzie w klasach, a następnie przelana zostanie na konto Rady Rodziców. Składki zbierane będą do 30 listopada 2023 r.

Ponadto ustalono, aby kontynuować ideę, iż każda klasa, która wpłaci składki do dnia 9 grudnia 2023 r. otrzyma zwrot (premię finansową) w wysokości 30% całkowitej wpłaty z przeznaczeniem na własne potrzeby. Im większą kwotę klasy wpłacą, tym większa przypadnie im premia finansowa!

Prezydium RR informuje, że z zebranych środków w roku szkolnym 2023/2024 Rada Rodziców planuje sfinansować nagrody i drobne upominki w konkursach organizowanych przez nauczycieli, nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, a także wspierać uczestnictwo dzieci w różnorodnych szkolnych inicjatywach.

Nastąpiła zmiana skrzynki kontaktowej Prezydium RR. Obecny adres mailowy to: radarodzicow.sp4.polkowice@gmail.com

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: